ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

Συνοπτικη παρουσιαση

2η έκδοση, Ιανουάριος 2006

 

Το βιβλίο Εξόρυξη Δεδομένων από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστο προσφέρει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνικές του ερευνητικού πεδίου που αφορά στην ανάλυση μεγάλων, σε όγκο και πολυπλοκότητα, συλλογών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή και διαχείριση χρήσιμων προτύπων γνώσης. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση μεγάλων συλλογών δεδομένων και βελτιώνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αρχικά το βιβλίο εισάγει τις έννοιες της εξόρυξης γνώσης δίνοντας παράλληλα μία γενική εικόνα των βασικών απαιτήσεων και αναγκών για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθεί εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης / μάθησης, όπως συσταδοποίηση (clustering), κατηγοριοποίηση (classification), κανόνες συσχέτισης (association rules). Γίνεται αναφορά σε τεχνικές οπτικοποίησης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στον Παγκόσμιο Ιστό, γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες & αλγορίθμους κατάταξης με βάση την εγκυρότητα (ranking) ιστο-περιεχομένου (πχ. Pagerank), και σε αλγορίθμους επεξεργασίας και εξαγωγής χαρακτηριστικών από συλλογές κειμένων.

Επίσης παρουσιάζονται ειδικά θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών αλλά και της βιομηχανίας λογισμικού. Συζητείται το θέμα της αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων εξόρυξης γνώσης κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση των βασικών κριτηρίων ποιότητας και τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί ενώ γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στην ανάγκη για τεχνικές ημι-εποπτευόμενης μάθησης καθώς και παρουσίαση κάποιων αντιπροσωπευτικών αλγορίθμων. Παρουσιάζονται καινοτομικές απόψεις, για την αναζήτηση και κατάταξη σελίδων στον παγκόσμιο ιστό και τεχνικές προσωπικοποίησης του περιεχομένου του ιστού με βάση γνώση που εξάγεται από web-logs. Τέλος οι πολλαπλές δυνατότητες και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης παρουσιάζονται μέσα από μελέτες περίπτωσης.

Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg